Hướng dẫn cài đặt Sakai trên tomcat 5.5.33

Để cài đặt Sakai thì cơ bản các bạn phải cài đặt 4 chương trình sau:

  1. JDK 1.6
  2. Maven 2.2.1
  3. Tomcat 5.5.33
  4. Sakai source (dành cho developer) hoặc Sakai demo (dành cho người dùng thông thường)
Nếu bạn là người dùng thông thường thì mình khuyên nên chọn bản demo. Tại vì bản demo đã được Sakai tự động tích hợp các module, tự động phân quyền cho bạn hết rồi. Các bạn chỉ việc sử dụng nó thôi.
Ngược lại, nếu bạn muốn phát triển hệ thống Sakai của riêng mình, bạn muốn tạo một module mới thì nên dùng bản Sakai source.
Bài viết đang được cập nhật tiếp…
Hướng dẫn cài JDK 1.6
Hướng dẫn cài Maven 2.2.1
Hướng dẫn cài đặt Tomcat 5.5.33

Cài đặt Sakai:
 

1. Sau khi cài đặt Tomcat xong ta chuyển qua cài đặt Sakai. Download bản Sakai nào bạn muốn từ trang chủ của Sakai. Copy vào folder C:/opt/ rồi giải nén ra, đổi tên thành sakai.

2. Deploy Sakai:

– Vào cmd gõ vào: cd C:optsakaimaster

    – Tiếp tục gõ tiếp: C:optsakaimaster mvn clean install

    – Chờ khoảng 2 đến 3 phút tùy mạng nhanh hay chậm.
– Tiếp tục gõ tiếp: cd C:optsakai

    – Tiếp tục gõ: mvn clean install sakai:deploy -Dmaven.tomcat.home=C:opttomcat

    – Máy tính phải kết nối được internet. Maven lấy từ server của nó. Các gói của Sakai sẽ được Maven tự động lấy về.
– Đợi cho hệ thống chạy khoảng 2 đến 3 tiếng.
– Sau khi cài đặt Sakai thành công, vào cmd startup.bat

    – Mở trình duyệt lên, vào địa chỉ http://localhost:8080/ để thưởng thức thành quả nha.

– Muốn tắt hệ thống Sakai, vào cmd gõ shutdown.bat. 


    – Mặc định database của Sakai khi cài vào máy là dùng HSQLDB.

Cài đặt Mysql 


1. Khuyến khích cài Mysql để dễ dàng customize hệ thống Sakai hơn
2.Trong tutorial này, mình sẽ giới thiệu các bạn cách cài Sakai với Mysql của XAMPP 6.7
3.Mở file sakai.properties trong folder C:opttomcatsakai

   – Tìm đến dòng sau trong phần HSQLDB setting và comment nó thành như sau:

– ## HSQLDB settings – on by default
– #vendor@org.sakaiproject.service.framework.sql.SqlService=hsqldb
– #driverClassName@javax.sql.BaseDataSource=org.hsqldb.jdbcDriver
– #hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.HSQLDialect
– #validationQuery@javax.sql.BaseDataSource=select 1 from SYSTEM_USERS
– # two hsqldb storage options: first for in-memory (no persistence between runs), second for disk based
– #url@javax.sql.BaseDataSource=jdbc:hsqldb:
– #url@javax.sql.BaseDataSource=jdbc:hsqldb:${sakai.home}/db/sakai.db
– Tìm đến và sửa lại thông tin những dòng sau:

– Set username@javax.sql.BaseDataSource=sakai
– Set password@javax.sql.BaseDataSource=sakaipass
– Trong đó sakai là username, sakaipass là mật khẩu của phpmyadmin
– Uncomment những dòng dưới thành như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
## MySQL settings – make sure to alter as appropriate
vendor@org.sakaiproject.db.api.SqlService=mysql
driverClassName@javax.sql.BaseDataSource=com.mysql.jdbc.Driver
hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
url@javax.sql.BaseDataSource=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/sakai?
useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8
validationQuery@javax.sql.BaseDataSource=select 1 from DUAL
defaultTransactionIsolationString@javax.sql.BaseDataSource=TRANSACTION_READ_COMMITTED
 

  – Tại sao lại làm các thao tác trên, mặc định của hệ thống Sakai sử dụng HSQLDB để lưu trữ dữ liệu, cho nên mình phải comment nó.

– Thứ hai là để vào database của phpmyadmin, chúng ta phải cung cấp username và password cho hệ thống có thể truy cập vào.

– Thứ ba, chúng ta uncomment MySQL, chỉ định hệ thống Sakai dùng MySQL để chạy.
4. Đặt biến môi trường MYSQL_HOME


    – Vào start -> Control Panel -> System -> Advanced system settings -> Enviroment Variables (Hàng thứ 2 từ dưới lên của cửa sổ vừa hiện lên). Chọn NEW ở trong ô System variables. Thêm giá trị như sau:- Variable name: MYSQL_HOME


       – Variable value: C:xamppmysql
– Cũng trong ô System variables, tìm đến dòng variable ‘Path’ -> Edit -> Thêm vào cuối dòng giá trị như sau:
; C:optmavenbin (lưu ý dấu chấm phẩy để ngăn cách các giá trị)
5. Vào phpmyadmin của XAMPP, http://localhost/phpmyadmin/– Chuyển qua tab mysql rồi dán các dòng dưới vào.

1
2
3
4
create database sakai default character set utf8;
grant all on sakai.* to sakaiuser@’localhost’ identified by ‘sakai’;
grant all on sakai.* to sakaiuser@’127.0.0.1′ identified by ‘sakaipass’;
flush privileges;
 

– Sau đó, nhấn vào button Go.


– Sakai và sakaipass là hai giá trị vừa đề cập ở trong file sakai.properties
6. Cuối cùng, vào trong cmd – shutdown.bat rồi startup.bat lần nữa. Bật trình duyệt lên, vào địa chỉ http://localhost:8080/portal. Thưởng thức thành quả hệ thống Sakai.

Nếu có gì thắc mắc các bạn có thể để lại comment ở phía dưới.

Chúc các bạn thành công.
Phạm Ngọc Tân

Related Posts

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *