Hướng dẫn cài JDK tương thích tốt với các version của Sakai

Oct 26, 2013 ngoctan it, java, jdk, sakai 0 comments
Chào các bạn, hôm nay NgocTan’s blog sẽ hướng dẫn cài JDK tương thích tốt với các bản Sakai.
Trước khi bắt đầu vào bài, chúng ta cùng bàn luận về JDK tí nha. JDK (java development kit) là môi trường để thực thi JAVA applet và ứng dụng viết bằng JAVA.
Nào, chúng ta cùng bắt đầu bài hôm nay luôn nha.
  – Chạy file cài đặt jdk-6u24-windows-i586.exe đối với bản window 32bit. Hoặc chạy file jdk-6u37-windows-x64 đối với window 64bit.
– Cài đặt jdk vào folder C:optJavajdk1.6.0_37 (tùy mỗi cá nhân). Cài đặt JRE vào folder mặc định mà nó hiển thị lên, không cần phải thay đổi đường dẫn khi cài đặt JRE.
 

Cài đặt biến môi trường JAVA_HOME:

      – Vào start -> Control Panel -> System -> Advanced system settings -> Enviroment Variables (Hàng thứ 2 từ dưới lên của cửa sổ vừa hiện lên). Chọn NEW ở trong ô System variables. Thêm giá trị như sau:
– Variable name: JAVA_HOME
– Variable value: C:optJavajdk1.6.0_37 (đường dẫn cài jdk lúc nãy)
– Cũng trong ô System variables, tìm đến dòng variable ‘Path’ -> Edit -> Thêm vào cuối dòng giá trị như sau:
– ; C:optJavajdk1.6.0_37/bin (lưu ý dấu chấm phẩy để ngăn cách các giá trị).
      – Để kiểm tra lại thành công hay chưa. Vào run -> cmd -> gõ vào: java -version -> enter.
– Kết quả ok là:
java version “1.6.0_37”
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_37-b06)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.12-b01, mixed mode).
Lưu ý:- Không được để khoảng trắng trong tên đường dẫn cài đặt của jdk cũng như các thư mục khác trong khi cài Sakai. 

– Thông thường thì cài JDK cũng như maven, tomcat trong chung thư mục /opt. Còn cài đặt JRE vào một thư mục khác (để đường dẫn mặc định là tốt nhất).– Link download file jdk 1.6:

Chúc các bạn thành công
Phạm Ngọc Tân

Related Posts

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *