Các dạng câu đảo ngữ trong tiếng anh

Câu đảo ngữ là một kiểu nói văn chương hoa mỹ hay dùng để nhấn mạnh. Trong hầu hết trường hợp thì câu đảo ngữ có cấu trúc tương tự như một câu nghi vấn. Để tìm hiểu chi tiết về nó, chúng ta hãy đi vào bài học ngày hôm nay.

1. Đảo ngữ trong câu điều kiện.

Nhìn vào những ví dụ sau: Ta bỏ If đi là làm như dạng câu hỏi

    Ví dụ 1:
If I were in your shoes, I wouldn’t do that.

→ Were I in your shoes, I wouldn’t do that.

Ví dụ 2:
If I were you, I would love him.

→Were I you, I would love him.

Ví dụ 3:
If I had won the lottery, I would have bought a car.

→ had I won the lottery, I would have bought a car.

Ví dụ 3:
If I study hard, I will pass the exam.

→ Should I study hard, I will pass the exam (với câu điều kiện loại 1, ta mượn thêm “Should”)

2. Đảo ngữ với câu so…that/such…that.

SO, SUCH và tất cả những từ trước “that” được đưa lên đầu câu.

Ví dụ 1:
He is so lazy that everyone hates him.

→ So lazy is he that everyone hates him.

Ví dụ 2:
I am so fond of music that I spend all of my free time learning it.

→ So fond of music am I that I spend all of my free time learning it.

3. Nhìn vào những ví dụ sau.

Ví dụ 1:
The atmosphere is happy and cozy.

→ happy and cozy is the atmosphere.

Ví dụ 2:
The film is wonderful.

→ Wonderful is the film.

4. Đảo ngữ với những từ bán phủ định: never, seldom, rarely, little, no sooner…than, hardly/ scarcely…when

Ví dụ 1:
I rarely talk about him.

→ Rarely do I talk about him.

Ví dụ 2:
I have never seen an interesting film like this.

→ Never have I seen an interesting film like this.

Ví dụ 3:
I had no sooner finished the report than I went to bed.

→ No sooner had I finished the report than I went to bed.

Với trường hợp này, ta đưa từ bán phủ định lên đầu câu, sau đó là trợ từ.

5. Đảo ngữ với ONLY, MANY, MUCH, NO, NOT UNTIL.

Những từ only, many, much, no, not until và phần còn lại của câu cũng được đảo lên đầu câu. 

Nhìn những ví dụ sau:
Ví dụ 1:
I paid no attention to the lesson.

→ No attention to the lesson did I pay.

Ví dụ 2:
I had finished many reports before I went to bed.

→ Many reports had I finished before I went to bed.

Để hiểu thêm về đảo ngữ. Chúng ta cùng làm thêm các bài tập sau:

1. If a thief were to come into my room, I would run.

→ Were a………………………………………………………………….

2. If I were having a holiday now, I would be happy.

→ Were…………………………………………………………………….

3. If she had been there, I would have been happy.

→ Had she…………………………………………………………………

4. If he studies hard, he will pass the exam.

→ Should…………………………………………………………………..

5. It was such a boring film that I fell asleep.

→ Such……………………………………………………………………..

6. He is so intelligent that I fall in love with him.

→ So………………………………………………………………………..

7. We are here.

→ Here……………………………………………………………………..

8. The dog is beautiful.

→ Beautiful………………………………………………………………..

9. He seldom talks to him.

→ Seldom………………………………………………………………….

10. He does little for his family.

→ Little……………………………………………………………………..

11. He gave little smile.

→ Little……………………………………………………………………..

12. I had hardly done my exercise, I watched TV.

→ Hardly…………………………………………………………………..

13. She can play not only the guitar but also the violin.

→ Not only………………………………………………………………..

14. We had only just gone home when he called.

→ Scarcely………………………………………………………………..

15. As soon as I had finished doing the housework, someone called me.

→No sooner………………………………………………………………

Chúc các bạn thành công
Đỗ Quỳnh Như      

Related Posts

Comments (3)

 1. Khoa Anh
  March 30, 2014

  Cam on ban rat nhieu. Nho ban ma bay h minh nam dc ro hon ve dao ngu roi!!

  Reply
 2. Tân Phạm Ngọc
  March 30, 2014

  Mình rất vui khi đã giúp được bạn. 🙂

  Reply
 3. Khoa Anh
  March 30, 2014

  ^^

  Reply

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *