Cách dùng thì hiện tại đơn

Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cách dùng thì hiện tại đơn cũng như là cách đặt câu hỏi ở thì hiện tại đơn. Bạn nào chưa biết công thức thì hiện tại đơn thì xem lại bài thì hiện tại đơn ở đây.

Nào, chúng ta cùng vào bài học.

1. Sử dụng thì hiện tại đơn để hỏi và trả lời về thời gian.
Có 2 cách để hỏi “Mấy giờ rồi?” trong tiếng anh
What time is it? Hoặc what’s the time?

              It’s two o’clock.            It’s nine o’clock.               It‘s half past seven.

2. Sử dụng thì hiện tại đơn để hỏi và trả lời về những thói quen hay hoạt động hằng ngày.

Nhìn vào những ví dụ sau để biết cách đặt câu hỏi:
Ví dụ 1: What time do you go to school? Bạn đi học lúc mấy giờ?
I go to school at six o’clock. Tôi đi học lúc 6 giờ.
Ví dụ 2: What time does she go to school?
She goes to school at 6 o’clock.

Ta rút ra được vài điều như sau: Khi đặt câu hỏi với từ “What time”
– Ta phải mượn trợ từ “do” hoặc “does”.
– Ta dùng “Do” với I, WE, YOU, THEY, hay chủ từ số nhiều.
– Ta dùng “Does” với HE, SHE, IT, hay chủ từ số ít.
– Với động từ chính, thì dù chủ từ số nhiều hay số ít ta cũng đều giữ nguyên không chia. Với 2 ví dụ trên, động từ là “GO” đều được giữ nguyên không chia.

         Chúng ta cùng đến với phần bài tập để luyện tập thêm về thì hiện tại đơn.

I. Nhìn vào những bức tranh sau. Viết câu hỏi hoặc câu trả lời.

             
What time do you get up?          What time do you take a shower?
……………………                   …………………………
                    
….…………………….?             ……………………………?
      He gets up at 7 o’clock.                She goes swimming at 5 o’clock.
              
What time do they have breakfast?           ..……….……………………?
…………………………………           They go to school at six o’clock

II. Hoàn thành những câu sau.

   1. Nina (sweep)………………………..the floor every day.
2. What time (do)………………he have lunch?
3. He (have)………………………lunch at 11 o’clock.
4. They (read)……………………book before sleeping.
5. What time do they (watch)………………………TV?
6. They (watch)……………………..TV at 8 o’clock.
7. Nina (go)……………………….home at 9 o’clock.
8. I (play)…………………………soccer once a month.
9. What time (to be)………………. it?
10. It (to be)………………………4 o’clock.

III. Hoàn thành những câu sau.

                
What is the time?               …………………              ……………………
It………………                .………………..               …………………..
Chúc các bạn thành công
Đỗ Quỳnh Như

Related Posts

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *