Cách dùng this that these those

Bài học hôm nay chúng ta cùng học cách sử dụng this-that-these- those. Bài giảng khá chi tiết cùng phần bài tập đi cùng sẽ giúp các bạn nắm vững bài học ngày hôm nay. Nào chúng ta cùng vào bài hoc.

Chúng ta sử dụng “that” – “those” để nói về những thứ mà ở xa so với người nói.

1. That: nói về một thứ mà xa so với người nói

Ví dụ:

    That book is blue
I love that book2. Those: nói về những thứ mà xa so với người nóiVí dụ :

     Those books are blue
I love those books

Chúng ta sử dụng “this” –“ these” để nói về những thứ mà ở gần so với người nói.

3. This: nói về một thứ mà gần so với người nói

Ví dụ:

    This book is blue
I love this book4. These: nói về những thứ mà gần so với người nóiVí dụ :

    These books are blue
I love these books5. Excercise

    Exercise 1: Use that or those1. …………. is Nina‘s book.2. …………. are my favorite shoes.

3. …………. are sister pens.
4. …………. dog is beautiful.
5. Whose are …………. apples.
6. She often wears …………. dress.
7. …………. is my high school.

8. …………. are Henry’s black rulers.9. Who is …………. ?

10. …………. is my family.

Exercise 2: Use this or those1. …………. is my book.

2. …………. is a yellow pencil case

3. …………. are her shoes.

4. …………. are Tina’s trousers.

5. I love …………. dress.

6. My father gave me …………. books.

7. Whose rabbit is …………. ?

8. Whose dogs are …………. ?

9. …………. is my favorite pillow.

10. Please, give me …………. pens.

Exercise 3: Rewrite the sentences.

1. are/ those/ favorite/ my /pencil cases.

2. is/ that/ who/ girl/?

3. skirts/ those/ blue/ are.

4. love/ I / car/ that.

5. books/ those/ Nina’s/ green/ are.

6. are/ those/ your/ pens.

7. favorite/ my / is / book/ this.8. are/ pencils/ these/ her.

9. is/ this/ who?

10. dress/ this/ yellow/ is/ and gray.

Exercise 4: Vẽ con vật mà bạn yêu thích. Sau đó viết câu.
1. This is my favorite animal. His name is GoGo

2. These are my favorite………………….

3. ……………………………………….
Chúc các bạn thành công
Đỗ Quỳnh Như      

Related Posts

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *