require vs include trong php

Dùng được trong PHP4, PHP5

Hai hàm require và include đều dùng cho việc thêm file đã có sẵn vào một trang bất kỳ cần các hàm được xây dựng sẵn trong file đó (giống như thêm thư viện có sẵn). Chỉ khác nhau ở việc xuất ra lỗi khi không tìm ra được file cần thêm vào.

  • require: báo lỗi fatal – E_COMPILE_ERROR – lỗi này sẽ dừng toàn bộ việc xử lý.
  • include: báo warning – E_WARNING – vì là cảnh báo nên việc sử lý vẫn được tiếp tục cho đến khi hoàn thành.

 

Ví dụ về hàm require:

1
2
3
<?php
 require('fileA.php');
?>
1
2
3
<?php
 require 'fileB.php';
?>

Giữa 2 cách khai báo trên, các bạn nên dùng cách thứ 2. Vì nó sẽ tránh được những việc nói chuyện với đồng nghiệp trong khi code về cách khai báo như thế nào – cách 2 cũng đánh ít ký tự hơn cách 1.

Ví dụ về hàm include:
1
2
3
4
5
6
<?php
if (@include 'fileA.php') {
 // file A;
} elseif (@include 'fileB.php') {
 // file B;
}

Vì hàm include chỉ xuất ra warning và tiếp tục chạy tiếp các phần code chưa hoàn thành. Cho nên chúng ta có thể dùng @ để phớt lờ thông báo đó – tránh ảnh hưởng tới người dùng.

Related Posts

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *