Các trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi

Tiếp nối bài học Câu hỏi đuôi, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu thêm về một vài trường hợp đặc biệt của của câu hỏi đuôi nhé. Nào chúng ta cùng vào bài học mới ngày hôm nay. Bạn nào muốn ôn lại bài câu hỏi đuôi thì vào đây.

1. Chỉ được dùng personal pronouns (he, she, it, we, you, they, I) không được dùng tên trong phần câu hỏi đuôi.

    Ví dụ: Lan is a beautiful girl, isn’t she?

2. Khi câu bắt đầu với “I am” thì ta có cách viết câu hỏi đuôi như sau:

Ví dụ: I am beautiful, aren’t I?

    Còn khi trang trọng thì ta viết như sau: I am beautiful, am I not?3. Câu có các từ bán phủ định, hoặc nghĩa phủ định như: rarely, hardly, neither, none, scarely, seldom, nothing, nowhere, never, un – (unhappy), im… phải kể như đó là câu phủ định.Ví dụ: She is unhappy, is she? ( không được viết là isn’t she?)4. Câu có little, a little, few, a few thì dùng như sau:

Ví dụ 1: Few students knew me, did they?

Ví dụ 2: A few students knew me, didn’t they?

Ví dụ 3: Little milk is enough for my cat, is it?

Ví dụ 4: A little milk is enough for my cat, isn’t it?

5. Câu mệnh lệnh, các bạn chú ý nha.

Ví dụ 1: Open the door = you will open the door.

→  Open the door, will you?

Ví dụ 2. Don’t open the door = You won’t open the door.

→  Don’t open the door, will you?

Ví dụ 3: Let’s go to the movie, shall we?

6. Câu có this, that, these, those.

Ví dụ 1: This is my book, isn’t it?

Ví dụ 2: That is my book, isn’t it?

Ví dụ 3: These are my books, aren’t they?

Ví dụ 4: Those are my books, aren’t they?

7. Nhìn vào những ví dụ sau:

Ví dụ 1: Everybody does his best to help you, don’t they?
Ví dụ 2: Somebody does their best to help you, don’t they?
Ví dụ 3: Anybody does their best to help you, don’t they?
Ví dụ 4: Nobody does their best to help you, do they?

Ví dụ 5: Everything is ok, isn’t it?Nào, chúng ta cùng làm thêm bài tập để có thể hiểu sâu bài ngày hôm nay nhé!

1. I am quite handsome,……………………..?
A. am not I
B. aren’t I
C. is it?2. Let’s go home,……………………………..?
A. shall we
B. we shall
C. A&B3. Close the book,…………………………….?
A. will you
B. Will he
C. you will4. This book is very expensive,………………………………?
A. isn’t they
B. is it
C. isn’t it

5. Nobody does their homework,…………………………..?
A. doesn’t they
B. do they
C. does they

6. Somebody loves their teacher,……………………….?
A. doesn’t they
B. do they
C. don’t they

7. He never listens to me,………………………………?
A. does he
B. doesn’t he
C. do he

8. A few dogs are playing in your garden,………………………..?
A. aren’t they
B. are they
C. isn’t it

9. Little money is enough for him,……………………………?
A. isn’t it
B. is it
C. are they

10. These are her books,…………………………..?
A. Aren’t they
B. Are they
C. Is it

11. Everything is ok,……………………………?
A. is it
B. isn’t it
C. are they

12. Don’t go away,……………………..?
A. Will you
B. Won’t you
C. Shall you

13. He seldom reads book,……………………..?
A. doesn’t he
B. does he
C. isn’t he

14. Mr Nam is a good teacher,………………………?
A. isn’t Nr. Nam
B. is he
C. isn’t he

15. I am bad,…………………………?
A. are I
B. aren’t I
C. am I

Chúc các bạn thành công!
Đỗ Quỳnh Như

Related Posts

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *