Câu bị động ở thì quá khứ hoàn thành và bài tập

Trước khi vào bài học ngày hôm nay, NgocTan’s blog muốn các bạn cùng xem lại các bài học trước là “tổng hợp các cách chuyển đổi sang câu bị động ở tất cả các thì trong tiếng anh” để có kiến thức nền vững chắc cho bài học mới ngày hôm nay. Nào, chúng ta cùng vào bài học nhé.

Khái niệm

Sau đây là sơ đồ chuyển đổi sang câu bị động ở thì quá khứ hoàn thành.

Câu chủ động:  S   + had +V3/Ved       + O

Câu bị động:    S2 + had been V3/Ved + by +O

Lưu ý: 
– Khi chuyển qua câu bị động, chúng ta dùng had been ở bất cứ trường hợp chủ ngữ nào. Rất dễ dàng đúng không các bạn?

– V3/Ved giữ nguyên. Như vậy, cách chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động ở thì quá khứ hoàn thành là một trong những dạng dễ nhớ nhất theo ý kiến đánh giá của NgocTan’s blog.

Để hiểu thêm về sơ đồ trên, chúng ta cùng đi vào vài ví dụ cụ thể nhé!

1. He had read the book before Nina came.

The book had been read before Nina came.

2. Henry had learned English for ten years when he moved to London.

English had been learned by Henry for ten years when he moved to London.

Bài tập

Nào, chúng ta cùng vào phần bài tập để hiểu hơn về bài học hôm nay nhé.

I. Đổi sang câu bị động.

1. I had bought this pen before I went to bed last night.

2. Nina had washed the dishes.

3. I had written a report.

4. Sam had done his exercise by noon.

5. They had not finished the report before they had a test.

6. We had seen this movie before Nina called.

7. After I had cleaned the house, I went to school.

8. After Mark had washed his clothes, he studied.

9. Vicky had ironed the clothes by noon.

10. I hadn’t brushed my teeth before I went to bed last night.

II. Đổi sang câu chủ động.

1. The novel had been read by Nina before she went to school.

2. The book had been read by evening.

3. The floor had been cleaned when I arrived.

4. The work had been finished by my brother when I came.

5. The letter had been mailed by my friend.

6. The pilot had been warned about the storm before he took off.

7. The book had been read when Nina came.

8. The dishes had been washed by my mother when I went home.

Có thể bạn quan tâm đến Câu bị động ở thì quá khứ đơn và bài tập

Chúc các bạn thành công.
Đỗ Quỳnh Như

Related Posts

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *