Câu bị động với động từ khiếm khuyết và bài tập

Trước khi bước vào bài học mới ngày hôm nay, NgocTan’s blog xin mời các bạn cùng xem lại bài tổng hợp các cách chuyển đổi câu bị động để ôn lại các bài học trước. Và sau đó, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách chuyển đổi sang câu bị động ở động từ khiếm khuyết nhé.

NgocTan’s blog giới thiệu tới các bạn một số động từ khiếm khuyết (modal verb): Can, could, may, might, must, have to, used to, will, would, shall, should, ought to, would rather, had better

Khái niệm

Sau đây là sơ đồ chuyển đổi sang câu bị động ở động từ khiếm khuyết.

Các bạn chú ý kỹ hình sau để hiểu cách chuyển đổi nha

Câu chủ động: S + Modal Verb + V + O

Câu bị động:   S2 + Modal verb + be + V3/Ved + by O

Trong đó: modal verb chính là động từ khiếm khuyết mình đã nêu ví dụ ở trên

Để hiểu rõ hơn về sơ đồ trên, các bạn cùng theo dõi những ví dụ sau nhé.

1. I can see her.

→ She can be seen.

2. Nina should wash the dishes.

→ The dishes should be washed by Nina.

Bài tập

Chúng ta cùng làm bài tập để hiểu hơn về cách chuyển đổi câu bị động ở động từ khiếm khuyết nào

I. Chuyển đổi sang câu bị động.

1. I can buy this house.

2. Sam ought to clean his room.

3. We will shut the door.

4. Nina shall call you as soon as she arrives.

5. Sam can bring it back this morning.

6. They will pass their exam.

7. Henry ought to leave a message on the table for me.

8. Vicky can pay her bill next week.

9. You should clean the windows.

10. You will phone me later.

II. Chuyển đổi sang câu chủ động.

1. The window should be closed.

2. The children will be taken to the park by the teacher.

3. Tom won’t be told what you said.

4. This book should be bought by Sam.

5. You will be helped by Nina.

6. The report should be finished by Mark next week.

7. The floor should be swept by my sister.

8. The clock should be repaired by Tommy.

9. The door will be opened.

10. My room will be cleaned by my mother.

Tiếp theo, bạn nên tham khảo những lưu ý trong khi chuyển câu bị động ở đây.

Chúc các bạn thành công
Đỗ Quỳnh Như     

Related Posts

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *