So sánh đặc biệt trong tiếng anh và bài tập

Các bạn đã nắm vững bài so sánh bằng, so sánh hơnso sánh nhất chưa?

Nếu đã vững vàng, NgocTan’s blog xin mời tất cả các bạn cùng đến với bài học mới của chúng ta ngày hôm nay “So sánh đặc biệt trong tiếng anh”. Nào, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay nhé.

I. So sánh bội số

Công thức của so sánh bội số như sau:

S +V + multiple number + as + adj/adv + as

 S + V + multiple number +as + much/many + (N) + as

Trong đó: multiple number là: twice (gấp đôi), half (một nửa), three times (gấp ba), four times (gấp bốn), five times (gấp năm), six times (gấp 6)…

Chúng ta cùng nhìn những ví dụ sau để hiểu thêm về so sánh bội số trong tiếng anh

Ví dụ 1: Her office is twice as big as mine.

Ví dụ 2: Ho Chi Minh City has four times as many people as Bien Hoa.

II. So sánh kép trong tiếng anh

Lưu ý: Để hiểu hơn về tính từ ngắn và tính từ dài, các bạn xem lại bài so sánh hơn trong tiếng anh và bài tập.

1. Chỉ có một tính từ hoặc một trạng từ

 Với tính từ ngắn, chúng ta sử dụng công thức sau: S + V + adj/adv + er + and + adj/adv + er. Chúng ta hãy cùng nhìn vào ví dụ sau:

Ví dụ : My schoolbag got heavier and heavier.(Cặp đi học của tớ càng ngày càng nặng)

Với tính từ dài, chúng ta sử dụng công thức sau: S + V + more and more + adj/adv. Chúng ta cùng nhìn vào ví dụ sau:

Ví dụ: I felt more and more tired. (Tôi cảm thấy càng ngày càng mệt).

2. Có 2 tính từ hoặc 2 trạng từ

Công thức thứ nhất: The + so sánh hơn + S + V, the + so sánh hơn + S + V. Cùng nhìn vào những ví dụ sau để hiểu hơn về dạng này nhé.

Ví dụ 1: The more handsome he is, the happier I am.

Anh ấy càng đẹp trai, tôi càng hạnh phúc hơn.

Ví dụ 2: The older he is, the more intelligent he becomes.

Ông ấy càng gìa thì càng trở nên thông minh.

Công thức thứ 2: The more + mệnh đề, the more + mệnh đề. Chúng ta cùng nhìn vào ví dụ sau:

Ví dụ: The more I love him, the more he hates me.

Lưu ý: phải có dấu phấy ngăn cách giữa 2 vế.

Để hiểu hơn về bài giảng hôm nay, chúng ta cùng làm một số bài tập sau

III. Bài tập

Hoàn thành những câu sau bằng việc sử dụng cấu trúc so sánh kép.

1. Nina becomes ……………………….. (ugly).

2. I feel ……………………….. (hot).

3. I got……………………. (interesting) in my business job.

4. ………………… (hardworking) I am, ……………………..(successful) I get.

5. She gets………………………… (tall).

6. I become……………………… (bored).

7. ………………….. (beautiful) she is, ……………….. (angry) I become.8. ………………….. (handsome) he is,………………….( poor) he gets.

   Chọn đáp án đúng.

1. His book is ………………… Nina.

A. Three times as heavy as

B. As three times as heavy

C. As three times heavy as

2. Sam didn’t have………………..Nina did.

A. As many time as

B. As much time as

C. Time more than

3. New pencil case is……………. the old one.

A. Twice as cheap as

B. As twice as cheap

C. As cheap as twice

Bài tiếp theo: so sánh bất quy tắc trong tiếng anh và bài tập

Chúc các bạn thành công
Đỗ Quỳnh Như

Related Posts

Comments (1)

  1. Một Chín Mười
    January 13, 2015

    Thanks 🙂

    Reply

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *