So sánh nhất trong tiếng anh và bài tập

Sau khi hoàn tất bài học so sánh hơnso sánh bằng trong loạt bài “Tổng hợp các kiểu so sánh trong tiếng anh“, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu tới so sánh nhất trong tiếng anh. Cùng tìm hiểu công thức, cách sử dụng và làm những bài tập đi kèm. Nào, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay nhé.

I. Khái niệm và cách sử dụng so sánh nhất trong tiếng anh

1. Với tính từ ngắn (xem lại bài so sánh hơn để hiểu được tính từ ngắn)

       Ta dùng công thức sau the +adj/adv + est. Chúng ta cùng xem ví dụ sau:

Ví dụ: I am the youngest girl in my city.

2. Với tính từ dài, ta dùng công thức sau the most adj/adv. Chúng ta cùng xem ví dụ sau:

Ví dụ: I am the most beautiful girl in my city.

Để hiểu hơn về bài học hôm nay, chúng ta cùng làm một số bài tập sau nhé.

II. Bài tập

Viết lại những tính từ trong ngoặc đơn cho đúng

1. It is ………………. (high) house in the city.

2. I am……………… (tall) in the class.

3. Yesterday was…………. (cold) day of this month.

4. She is ……………… (lazy) student in the class.

5. Nam is ……………. (intelligent) boy in the class.

6. He is …………… (bored) person I have ever met.

7. I am………………… ( talkative) girl in the school.

8. He studied ……………. ( hard).

9. Sam is……………….. ( rich) man in this city.

10. The text book is…………………. (boring) book.

Hãy chọn phương án đúng.

1. He is the cleverest/the most clever in the class.
A               B

2. He is the beautifulest/the most beautiful in the city.
A               B

3. This street is the narrowest/the most narrow in the country.
A               B4. The river is the deepest/the most deep I have ever seen.

                                   A               B

5. Today is the boringest/the most boring day.

                                 A               B

6. He is the strongest/the most strong boy.

                              A               B

7. This ruler is the expensivest/the most expensive in that shop.

                                         A               B

8. Lan is the tallest/the most tall in the class.

                          A               B

9. Today is the nicest/the most nice day.

                            A               B

10. Nina is the shortest/the most short in the class.

                               A               B

Bài tiếp theo: so sánh bậc kém hơn trong tiếng anh

Nếu các bạn có bất cứ khó khăn nào trong bài giảng hôm nay, các bạn hãy để lại tin nhắn ở ô comment và nhóm admin sẽ hỗ trợ hết mình.

Chúc các bạn thành công
Đỗ Quỳnh Như

Related Posts

Comments (1)

 1. Hương Hà
  June 12, 2014

  1. It is the highest (high) house in the city.

  2. I am the tallest (tall) in the class.

  3. Yesterday was the coldest (cold) day of this month.

  4. She is the laziest (lazy) student in the class.

  5. Nam is the most intelligent than (intelligent) boy in the class.

  6. He is the most bored than (bored) person I have ever met.

  7. I am the most talkative than( talkative) girl in the school.

  8. He studied the hardest ( hard).

  9. Sam is the richest ( rich) man in this city.

  10. The text book is the most boring (boring) book.

  Hãy chọn phương án đúng.

  1. He is the cleverest/the most clever in the class. A
  A B

  2. He is the beautifulest/the most beautiful in the city. B
  A B

  3. This street is the narrowest/the most narrow in the country. A
  A B

  4. The river is the deepest/the most deep I have ever seen. A
  A B

  5. Today is the boringest/the most boring day. B
  A B

  6. He is the strongest/the most strong boy. A
  A B

  7. This ruler is the expensivest/the most expensive in that shop. B
  A B

  8. Lan is the tallest/the most tall in the class. A
  A B

  9. Today is the nicest/the most nice day. A
  A B

  10. Nina is the shortest/the most short in the class. A
  A B

  Reply

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *