Các câu lệnh cơ bản trong PHP

Chào các bạn, hôm nay NgocTan’s blog tiếp tục giới thiệu với các bạn bài “Câu lệnh trong PHP” trong loạt bài “Tự học PHP“.

Nội dung chính:
– Câu lệnh IF … ELSEIF … ELSE 
Câu lệnh SWITCH
– Câu lệnh WHILE
– Câu lệnh DO … WHILE
– Câu lệnh FOR
– Câu lệnh FOREACH
– Câu lệnh BREAK
– Câu lệnh CONTINUE

1. Câu lệnh IF ELSE: được dùng khi bạn muốn thực hiện các hành động khác nhau cho các điều kiện bạn muốn áp đặt (mức độ: rất phổ biến). Xem ví dụ ở phía dưới:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<?php

a = 1;
b = 2;

if(a > b)
{
   echo "a lớn hơn b";
}
else
{
   echo "a nhỏ hơn b";
}

?>

2. Câu lệnh SWITCH: cho phép bạn có thể thực hiện các khối code theo điều kiện – mỗi nhóm trường hợp có một khối xử lý khác nhau

3. Câu lệnh WHILE: thực hiện các khối mã lệnh trong vòng lặp while nếu điều kiện vẫn còn đúng.

4. Câu lệnh DO … WHILE: thực hiện khối mã lệnh trong khối DO một lần, sau đó kiểm tra điều kiện ở phần WHILE và sẽ thực hiện lặp lại khối mã lệnh trong DO nếu điều kiện trong WHILE đúng.

5. Câu lệnh FOR: bạn chỉ nên dùng vòng lặp FOR nếu bạn biết số lần vòng lặp sẽ chạy (tức là điều kiện dừng).

   Xem ví dụ dưới để biết cách dùng câu lệnh FOR nha:
1
2
3
4
5
<?php
for($a = 0; $a <= 10; $a ++) {
 echo "Số hiện tại là: $a <br>";
}
?>

6. Câu lệnh FOREACH: vòng lặp FOREACH chỉ dùng được trong duyệt mảng, dùng nó để duyệt các phần tử của mảng (key/value). Xem ví dụ dưới để biết cách dùng nha:

7. Câu lệnh BREAK dùng để thoát ra N cấp khỏi vòng điều kiện tùy theo biến bạn đặt sau câu lệnh BREAK. Xem ví dụ sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<?php
$i = 0;
while ( ++ $i ) {
 switch ($i) {
  case 10 :
   echo "At 10<br />n";
   break 1; /* Chỉ thoát khỏi câu lệnh switch. */
  case 100 :
   echo "At 100; quitting<br />n";
   break 2; /* Thoát ra cả switch và while. */
  default :
   break;
 }
}
?>

8. Câu lệnh CONTINUE dùng để bỏ qua vòng lặp một lần sau đó tiếp tục vòng lặp mới.

Nguồn: (giáo trình bên www.t3h.vn)
Chúc các bạn thành công
Phạm Ngọc Tân

Related Posts

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *