Câu trực tiếp gián tiếp ở dạng khiếm khuyết và bài tập

Tiếp nối chuỗi bài học tổng hợp cách đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp, hôm nay NgocTan’s blog tiếp tục giới thiệu tới các bạn cách chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp ở dạng khiếm khuyết và bài tập. Nào, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay nhé.

Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về một số động từ khiếm khuyết:

Ở câu trực tiếp              Ở câu gián tiếp

May                               Might

Can                                Could

Shall                              Should

Will                               WouldChúng ta cùng nhìn vào một số ví dụ sau để hiểu thêm về bài học hôm nay nhé.

Ví dụ 1: He said: “I will do exercise.”

→ He said that he would do exercise.

Ví dụ 2: She said: “I can do it.”

→ She said that she could do it.

Bài tập

I. Đổi thành câu gián tiếp

1. He said to her: “I can finish your task.”

2. My mother said to me: “You will clean the floor.”

3. She asked me: “Can you buy this pen?”

4. He asked me: “May I smoke?”

5. She said: “I shall buy this house.”

6. He said to me: “I will buy this teddy bear for you.”

7. He said: “The dog can steal the meat.”

8. My mother said: “He will be happy.”

9. Nina said: “I must watch TV.”

10. Mary asked me: “Can you open the box for me?”

II. Chuyển đổi thành câu trực tiếp

1. He said that he could play hide and seek.

2. Tom said that he would go to sleep.

3. Nina asked me if she could go home early.

4. He said to me he would sweep the floor for me.

5. My mother said she might take care of him.

6. Nina said she would find some cook books.

7. Tom said that he would sell that car.

8. He said that he couldn’t go to the supermarket.

9. Nina said that she would pass the exam.

10. He said that he should do it.

Chúc các bạn thành công

Related Posts

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *