Câu trực tiếp gián tiếp ở thì hiện tại hoàn thành và bài tập

Hôm nay, NgocTan’s blog tiếp tục giới thiệu tới các bạn về câu trực tiếp gián tiếp ở thì hiện tại hoàn thành. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công thức, làm một số bài tập ứng dụng đi kèm. Nào, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay nhé.

Công thức của chúng ta về cách chuyển câu trực tiếp gián tiếp ở thì hiện tại hoàn thành:

Hiện tại hoàn thành → Quá khứ hoàn thành
 

Cùng nhìn vào ví dụ sau để hiểu hơn về công thức nhé.

Ví dụ 1: He said: “I have done the homework.”

He said that he had done the homework.

Ví dụ 2: He said to me: “I have finished your task.”

He said that he had finished my task.

Để biết được cách đổi của “I” và “your” các bạn xem lại bài Câu trực tiếp gián tiếp ở thì hiện tại tiếp diễn và bài tập.

Chúng ta cùng làm bài tập để hiểu hơn về bài giảng hôm nay nhé.

I. Đổi sang câu gián tiếp

1. He said: “I have cleaned my house.”

2. Nina said: “My dog has eaten everything.”

3. She said to me: “I have given this book to you.”

4. She said: “I have work here for three years.”

5. Nina said: “I have been sick for five days.”

6. He said to her: “I have washed your dishes.”

7. My mother said to me: “You have finished eating.”

8. He said: “I have seen this movie.”

9. Tom said: “I have studied this lesson since last week.”

10. He said: “I have eaten snake meat.

II. Đổi sang câu trực tiếp.

1. Nina said that she hadn’t watched TV.

2. He said that he had worked there for five months.

3. She said that she had smoked 5 cigarettes that day.

4. Tom said that he had washed his hair.

5. My mother said that she had taken English lesson.

6. Nina told me that she had bought my tickets for the game.

7. Tom said that he had signed the contract.

8. Alice told me that she had found my pencils.

9. He said that they had returned home.

10. He said to me that he had forgotten my name.

Chúc các bạn thành công
Đỗ Quỳnh Như

Related Posts

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *