Đổi câu trực tiếp câu gián tiếp ở dạng sai khiến và bài tập

Bài giảng của chúng ta ngày hôm nay là về câu trực tiếp gián tiếp ở dạng sai khiến. Với bài giảng cô đọng, rõ ràng, NgocTan’s blog cho rằng nó sẽ không thực sự khó đối với các bạn.

Nào, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay nhé.

Chúng ta cùng nhìn vào ví dụ sau để hiểu hơn về bài học ngày hôm nay.

Ví dụ 1: He said to Tom: “go away!”

→ He told Tom to go away.

Ví dụ 2: She said to me: “do exercise.”

→ She told me to do exercise.

Từ hai ví dụ trên, ta đúc kết ra rằng:

 

   Với dạng câu sai khiến, ta chỉ việc bỏ dấu “:” và dấu “” rồi sau đó thêm TO vào.

Ví dụ 3: He said to me: “Don’t hurry up!”

→ He told me not to hurry up.

Ví dụ 4: He said: “Don’t go away!”

→ He said not to go away.

Từ hai ví dụ trên, ta đúc kết ra rằng:

  Với dạng sai khiến ở thể phủ định ta thêm not to.

Để hiểu hơn về bài giảng hôm nay, chúng ta cùng làm một số bài tập sau

I. Đổi sang câu gián tiếp

1. He said to me: “Don’t move!”

2. He said to her: “Go!”

3. My mother said to me: “Don’t watch it!”

4. The teacher said to us: “Open your book!”

5. He said to me: “Don’t make so much noise!”

6. She said to me: “help me!”

7. Nina said to me: “Don’t touch this chair!”

8. He said to her: “Come in!”

9. He said to me: “repeat after me!”

10. Tom said to his students: “keep silent!”

II. Đổi thành câu trực tiếp

1. She told me to go out.

2. He told her not to write.

3. My mother told me not to move.

4. He told her to stay home.

5. Nina told me to turn on her computer.

6. She told her not to buy that house.

7. She told me to open the door.

8. My granny told me to sleep.

9. My sister told me to clean the floor.

10. Sam said told me not to turn off the lights.

Chúc các bạn thành công
Đỗ Quỳnh Như

Related Posts

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *