Khái niệm hàm và cách xây dựng hàm trong PHP

Chào các bạn, hôm nay NgocTan’s blog giới thiệu với các bạn định nghĩa và cách xây dựng hàm trong PHP nằm trong loạt bài “Tự học PHP – tại sao không?“.

Bài trước: Cách bẫy lỗi để dùng cho debug và dễ bảo trì sau này

I. Khái niệm định nghĩa của hàm trong PHP

Hàm là một khái niệm dùng để chỉ đến việc xây dựng một loạt các xử lý để đưa chúng ta đến một kết quả cuối cùng mình mong muốn và chỉ gói gọn trong một cái tên rất gần gũi.

Ví dụ: hàm xuất ra các nghiệm của một phương trình bậc 2.

– Bạn phải xử lý một loạt như tính delta, đặt trường hợp delta lớn hơn 0 thì sao, bé hơn 0 thì sao và bằng 0 thì xử lý làm sao. Tất cả các việc xử lý đó, bạn chỉ cần đặt trong một cái tên ví dụ như GiaiPhuongTrinh.

 Tác dụng của việc xây dựng hàm:

– Xây dựng hàm trước hết là để tránh bạn phải lặp đi lặp lại các đoạn chương trình (reuse code). Việc xây dựng hàm là vấn đề cốt lõi của lập trình hướng đối tượng (OOP).

– Giúp việc lập trình của bạn dễ hiểu và trong sáng hơn. Ví dụ khi người khác hoặc các đồng nghiệp các bạn làm việc chung thì nó sẽ nhanh chóng và dễ dàng hiểu chương trình bạn đang thực hiện bằng việc xem tên các hàm bạn định nghĩa.

– Có thể tùy biến ở nhiều trang bạn lập trình. Ví dụ: cũng một đoạn code bạn giải phương trình bậc 2, bạn phải viết đi viết lại 3 lần ở 3 nơi. Sau đó, nếu có lỗi gì đó, bạn lại phải sửa ở 3 nơi khác nhau. Việc này rất là bất tiện nếu chương trình của bạn có cả hàng ngàn dòng code. Bạn có thể sửa 1 cái, 2 cái, 3 cái nhưng không thể ngồi nhìn chương trình cả hàng ngàn dòng code để sửa hết được.

Hàm có 2 loại đó là hàm có sẵn trong thư viện và hàm bạn tự tạo nên.

Hàm có sẵn được người khác xây dựng theo một mục đích nhất định. Như hàm trim(), explode(), str_split()… Các hàm này được PHP định nghĩa sẵn, các bạn chỉ việc lấy ra mà dùng thôi.

– Cách sử dụng hàm thư viện:

Tuy nhiên, trong quá trình lập trình, sẽ phát sinh rất nhiều đoạn xử lý không có sẵn, lúc đó các bạn sẽ phải tự xây dựng hàm.

II. Cách xây dựng hàm trong PHP

1. Cách khai báo hàm

function Ten_Ham(Cac_Tham_So)
{
Khối lệnh xử lý;
return gia_tri_tra_ve;
}

– Các bạn nên đặt tên hàm theo kiểu gợi nhớ nha. Không là sau này mò lại mệt lắm đó nha.
– Các tham số là các biến bạn truyền vào và phân biệt nhau bởi dấu phẩy nha.
– Sau câu lệnh return là giá trị trả về khi thực hiện xong các khối lệnh.

Lưu ý: hàm trong PHP có thể có giá trị trả về hoặc không có giá trị trả về

2. Cách sử dụng:

– Các bạn phải gọi theo chính xác tên hàm bạn đã đặt.

– Danh sách các tham số các bạn phải bằng với số lượng các tham số bạn đã khai báo trong hàm (Trừ trường hợp bạn đã khai báo sẵn giá trị của tham số trước thì sẽ được đề cập về sau)

3. Ví dụ minh họa:

Phần tiếp theo, các bạn hãy tiếp tục theo dõi phần truyền tham biến và tham trị trong PHP nha. Phần này rất quan trọng tại vì mình đã đi phỏng vấn nhiều ở công ty thì lúc nào cũng có bẫy ở phần truyền biến này.
Chúc các bạn thành công
Phạm Ngọc Tân

Related Posts

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *